icon-arrow-aveco icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Aveco de Bondt aan de slag met landelijke agenda voor natuurinclusief bouwen

Actueel · 07 februari 2023

Aveco de Bondt is door het ministerie van LNV benoemd als trekker van het domein Bouw voor de nationale Agenda Natuurinclusief. De komende maanden leggen we in die rol de basis voor een meer natuurinclusieve manier van bouwen in Nederland.

Met de Agenda Natuurinclusief werkt de overheid aan duurzaam natuurherstel buiten de natuurgebieden in ons land. Het doel is om natuur een vaste plek te geven in onze hele maatschappij: van de stad tot het platteland en van onze economie tot ons onderwijs.

Ambitie van het kabinet

In 2050 moet onze samenleving natuurinclusief zijn. De eerste stap in die richting werd vorig jaar gezet, met het oprichten van een programmabureau en het opstellen van de Agenda Natuurinclusief 1.0. Deze agenda heeft geresulteerd in negen domeinen: terreinen waarbinnen de komende jaren gewerkt wordt aan meer natuurinclusiviteit.

Team en opdrachten

Aveco de Bondt is nu benoemd als trekker voor één van die domeinen: de bouw. Victor Beumer (senior ecoloog) en Kyra van de Valk (adviseur duurzaamheid) vullen die rol in. Ze werken daarin samen met domeinleider Onno Dwars, CEO van Ballast Nedam Developments. Het team gaat een jaar lang aan de slag met de volgende opdrachten:

  • Het ontwikkelen van een landelijke visie op natuurinclusief bouwen, waarmee we allemaal dezelfde kant op kijken.
  • Het ontwikkelen van een natuurinclusief instrumentarium en een kader: welke spelregels zijn er nodig op het gebied van natuurinclusief bouwen en hoe monitoren we of we op de goede weg zijn?
  • Het formuleren van een conceptagenda 2.0 voor het domein Bouw: waar gaan we samen de komende jaren aan werken en welke acties en doelen horen daarbij?
  • De natuurinclusieve bubbel vergroten, voor een breder draagvlak en meer doeners.
  • Nederland positioneren als koploper natuurinclusief bouwen om zo onze markt te vergroten.
  • Het bij elkaar brengen en ondersteunen van koplopers en het opzetten van een centrale infrastructuur om kennis over natuurinclusief bouwen te delen.

 

Sector die verschil kan maken

“De komende jaren zijn er honderdduizenden nieuwe woningen in Nederland nodig. Dat legt een druk op onze ecosystemen en biodiversiteit. Daarom is het extra belangrijk om natuurinclusief te ontwikkelen, ontwerpen en bouwen. Tegelijkertijd betekent het ook dat we met de juiste aanpak en keuzes een groot verschil kunnen maken. Daarom hebben we veel zin om als trekker aan de slag te gaan binnen dit domein”, zegt Victor.

Schepje er bovenop

Op verschillende plekken in ons land wordt bij de ontwikkeling van wijken of het ontwerp van gebouwen al rekening gehouden met de natuur. Maar er kan nog wel een schepje bovenop, geeft Victor aan. “Oog voor natuur wordt nog vaak gezien als een luxe, terwijl natuur een belangrijke bijdrage levert aan de leefbaarheid van gebieden en oplossingen biedt voor de grote opgaven zoals het verbeteren van de luchtkwaliteit of het tegengaan van hittestress. We kunnen dat niet allemaal oplossen met technisch snufjes en dat hoeft ook niet als we beter gaan samenwerken met de natuur.”

Slimme keuzes maken

Het is daarbij volgens Kyra belangrijk om slimme keuzes te maken. “Het is natuurlijk mooi om een paar bomen te planten en groene daken aan te leggen, maar helpt dat de natuur ook echt? En je kunt op een postzegel de biodiversiteit vergroten, maar welke waarde heeft dat als de rest van de omgeving vooral bestaat uit steen, beton en asfalt? Waar het om draait is dat we ecosystemen creëren waarin gebouwen en natuur één geheel vormen en verbonden zijn met de omgeving. Op die manier is er ook veel minder onderhoud nodig om natuur in stand te houden.”

Verder bouwen op wat er is

Victor en Kyra benadrukken dat ze voor de agenda 2.0 willen voortbouwen op bestaande initiatieven en kennis die er al in de sector is. Ze gaan daarom allereerst in gesprek met stakeholders uit de bouw. Van projectontwikkelaars tot aannemers en van stedenbouwkundigen tot landschapsarchitecten. In de gesprekken worden ook specialisten op het gebied van natuurinclusiviteit betrokken, zoals ecologen.

Over Aveco de Bondt

De rol als trekker van het domein Bouw past goed bij Aveco de Bondt. Zo hebben we veel kennis in huis over duurzaam bouwen, nature based solutions en natuurinclusieve gebiedsontwikkeling. Ook zijn we vaak betrokken bij processen waarin publieke organisaties en bedrijven samenwerken aan complexe opgaven, waarbij we regelmatig als kwartiermaker fungeren.