icon-arrow-aveco icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Landschap

Onze landschapsarchitecten en ontwerpers helpen jou met het opstellen van een inrichtingsplan, gebiedsvisie en/of een landschappelijk inpassingsplan en houden hierbij rekening met de kwaliteiten en kenmerken van de omgeving. Met onze kennis van biodiversiteit, klimaatbestendigheid en natuurinclusiviteit denken wij graag al vroegtijdig in ontwikkelingsprocessen met je mee. Samen houden we het Nederlandse landschap in haar waarde en creëren we een prettige woon- en leefomgeving.

Madelon van Winden
Madelon van Winden
Natura 2000 Aveco de Bondt.jpg

Inrichting openbare ruimte

De openbare ruimte is het visitekaartje van de stad of het dorp, waarin heel veel functies samenkomen die goed op elkaar afgestemd moeten worden. Naast spelen, recreatie en biodiversiteit zijn ook waterberging, verkeer, parkeren en nutsvoorzieningen nodig. Dit zet de openbare ruimte altijd onder druk, terwijl deze een steeds belangrijkere rol speelt in het stedelijke klimaat.

In de openbare ruimte spelen gebruik, vorm, beplanting en materiaalkeuze de hoofdrol om tot een fraai ontwerp te komen. Wij ontwerpen groene speelplekken in combinatie met waterberging en landschappelijk groen en ontwerpen overzichtelijke straten met de juiste boomsoorten op de plek waar ze de ruimte hebben om tot volledige grootte te komen. Met de juiste bestrating en materialen wordt de gewenste sfeer van de openbare ruimte bereikt.

In onze ontwerpen proberen wij zoveel mogelijk natuurinclusief te werken. Dit wil zeggen dat in de openbare ruimte natuurwaarden gerealiseerd worden, zodat planten en dieren het ook een fijne leefomgeving vinden.  

Gebiedsvisie en landschapsplan

Een gebiedsvisie werpt een eerste integrale blik op de potenties en ontwikkelingsmogelijkheden van bijvoorbeeld een polder, landgoed of nieuw te ontwikkelen woon-, werk- of recreatiegebied. Vanuit een analyse van de verschillende structuren zoals cultuurhistorisch groen, ecologische verbindingen, water, ontsluitingen en bebouwingsstructuren, worden in woord en beeld de ontwikkelingspotenties inzichtelijk gemaakt. De gebiedsvisie schetst de ruimtelijke kaders voor de uitwerking van een landschapsplan.

Ruimtelijke ontwikkelingen buiten de bebouwde kom vereisen een passende inrichting in de bestaande landschappelijke structuren. Om zorg te dragen dat een ontwikkeling goed in het landschap past wordt een landschappelijk inpassingsplan opgesteld, waarbij kwaliteitsverbetering van het landschap het doel is. In deze plannen kijken wij samen met de opdrachtgever naar hoe een perceel kan aansluiten bij kenmerkende landschappelijke structuren en wat de nodige beeldkwaliteit is van de beoogde ontwikkeling zelf.

Meer weten ? Neem dan contact op met Madelon!
Madelon van Winden
Madelon van Winden
Landschapsontwerper
T +31 6 579 11 050
mvwinden@avecodebondt.nl

Deze dienst valt onder ons programma