icon-arrow-aveco icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Stedenbouw

Onze stedenbouwkundigen ontwerpen een plan dat aansluit bij de wensen van de opdrachtgever en de gebiedskenmerken, zowel bij stedelijke- als landelijke ontwikkelingen. Het vormgeven van een nieuwe omgeving is een integrale ontwerpopgave. Het gaat om wenselijke en mogelijke ontwikkelingen voor bestaande en nieuw in te richten gebouwde gebieden, inclusief de openbare ruimte. Kwaliteiten vanuit de omgeving, of het nu gaat om een centrum, een buitenwijk of een landelijk milieu, vormen de basis voor een gebiedseigen stedenbouwkundig ontwerp. Stedenbouwkundige ontwerpen kunnen gedetailleerd worden uitgewerkt, bijvoorbeeld door middel van een inrichtingsplan.

André de  Wilde
André de Wilde

Woningbouw en natuurinclusief ontwerpen

Bij het ontwerp van een woongebied dient sprake te zijn van een zorgvuldige inpassing in het de bestaande omgeving. Daarbij is de (cultuur)historische context van belang, zowel geografisch, stedenbouwkundig en landschappelijk. Een aangenaam en krachtig vormgegeven openbare ruimte maakt hierbij een flexibel en divers woningbouwprogramma mogelijk.

Vanwege klimaatverandering spelen bij woningbouwlocaties meerdere thema’s een belangrijke rol tijdens de ontwerpfase, zoals duurzame energieopwekking, ruimte voor water en natuurinclusief ontwerpen.

Door natuurinclusief te ontwerpen is het mogelijk gezonde en aantrekkelijke steden en dorpen te creëren, die voor alle gebruikers een prettige leefomgeving zijn. En natuurlijk wordt er rekening gehouden met de dieren en planten.

Herstructurering

Om ervoor te zorgen dat er ook in de toekomst fijn gewoond en geleefd kan worden, worden een aantal delen van landelijke en stedelijke gebieden aangepakt en vernieuwd. Ruimtelijke ontwikkelingen buiten de bebouwde kom vereisen een passende inrichting in de bestaande landschappelijke structuren volgens de Verordening Ruimte. Om zorg te dragen dat een ontwikkeling goed in het landschap past wordt een landschappelijk inpassingsplan opgesteld. Veelal volgt een landschappelijk inpassingsplan op onze werkzaamheden binnen de regeling kwaliteitsverbetering landschap. In deze plannen kijken wij samen met onze klant naar hoe een perceel kan aansluiten bij kenmerkende landschappelijke structuren en wat de nodige beeldkwaliteit is van de beoogde ontwikkeling zelf.

Centrumplan

Een centrumplan biedt een visie op het toekomstig functioneren van een centrum. De opgave kan een integrale visie op een binnenstad omvatten, de realisatie van een multifunctionele accommodatie of een herinvulling van een voormalig schoolgebouw. Bij ontwikkelingen in een bestaand winkelcentrum is het van belang om aandacht te schenken aan wensen van de huidige en toekomstige ondernemers. Bij elke opgave speelt de haalbaarheid en bereikbaarheid een grote rol om tot een breed gedragen en uitvoerbaar plan te komen.

Bedrijventerrein

Op bedrijventerreinen wordt binnen een duurzaam, ruimtelijk kader ruimte geboden voor de vestiging van nieuwe bedrijven. Dit kader bestaat onder meer uit een functionele verkeersstructuur met aandacht voor de benodigde waterberging en groenstructuren in de openbare ruimte en de beeldkwaliteit van de bebouwing.

Recreatie

De ontwikkeling van een recreatief terrein vraagt om een specifiek stedenbouwkundig - en landschappelijk ontwerp. Vaak liggen deze terreinen in een omgeving met waardevolle natuur- en landschapskwaliteiten, bijvoorbeeld in een cultuurhistorisch waardevol gebied of langs een ecologische verbindingszone. Het stedenbouwkundig ontwerp voorziet in een goede landschappelijke inpassing en een gebruiksvriendelijke inrichting die is afgestemd op de wensen en behoeftes van de recreatieve gebruiker en onze klant.

Gebiedsvisie

Een gebiedsvisie werpt een eerste integrale blik op de potenties en ontwikkelingsmogelijkheden van bijvoorbeeld een dorp, centrum, dorpsrand of nieuw te ontwikkelen woon- of werkgebied. Vanuit een uitgebreide analyse van de verschillende structuren zoals cultuurhistorisch groen, ecologische verbindingen, water, ontsluitingen en bebouwingsstructuren, worden in woord en beeld de ontwikkelingspotenties inzichtelijk gemaakt wat resulteert in een onderbouwde visie. De ruimtelijke kaders die uit een gebiedsvisie voortkomen vormen de basis voor een uitwerking in een stedenbouwkundig plan.

Beeldkwaliteitsplan

Een beeldkwaliteitsplan vormt een uitwerking van het stedenbouwkundig plan en biedt criteria voor de architectonische vormgeving van gebouwen en de inrichting van de openbare ruimte om zodoende de ruimtelijke samenhang te garanderen en stedenbouwkundige ontwerpprincipes te ondersteunen. Naast dat het een inspiratiedocument vormt voor de initiatiefnemer en architect, dient het tevens als transparant toetsingskader voor een gemeente en welstandscommissie.

Van stedenbouwkundig ontwerp tot realisatie en participatie

Zodra alle keuzes zijn gemaakt en er een onderbouwd stedenbouwkundig plan is opgesteld en de gemeente akkoord is, kan het juridisch en planologisch worden vastgesteld in een bestemmingsplan of omgevingsplan. Daarna begeleiden we de projecten tot realisatie.

Gemeenten vragen tijdens een ruimtelijk traject aandacht voor dialoog met de omgeving: bewonersparticipatie Afhankelijk van de aard en omvang van een plan hebben wij een goed beeld op welke wijze deze dialoog het beste kan worden gevoerd. Wij begeleiden dit traject van A tot Z en maken daarbij ter ondersteuning gebruik van kaart- en beeldmateriaal.

 

André de  Wilde
André de Wilde
Teamleider Stedenbouw, Landschap en Ruimtelijke ordening
T +31 6 523 60 670
adwilde@avecodebondt.nl

Deze dienst valt onder ons programma