icon-arrow-aveco icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Advies water en ondergrond Den Haag

In het dichtbebouwde gebied van Den Haag vinden veel ingrepen in de ondergrond plaats die invloed hebben op het watersysteem. We helpen de gemeente al ruim 20 jaar om focus te houden.

Opdrachtgever
Gemeente Den Haag
Status
Lopend (vanaf 2000)

Van inzicht tot ontwerpen

Met de gemeente zorgen we voor inzicht in het grondwater en de ondergrond, ontwerpen maatregelen in de openbare ruimte rekening houdend met toekomstige ontwikkelingen, zorgen voor een heldere communicatie met bewoners en ondersteunen bij beheersing van risico’s bij (ondergrondse) werkzaamheden. Zo helpen we Den Haag om haar ondergrond optimaal te benutten bij projecten en het invullen van haar zorgplicht voor het hemelwater en grondwater.

Onze werkzaamheden

In Den Haag hebben we op hoog detailniveau het (grond)watersysteem voor de hele stad in beeld gebracht. Dit geeft inzicht in de kwetsbaarheden en kansen voor bijvoorbeeld klimaatadaptatie en de inrichting van de openbare ruimte. Bovendien hebben we geotechnisch onderzoek  en bemalingsadvies uitgevoerd. Bij klimaatadaptatie, ondergrondse werken, vervanging van kademuren en knelpunten bij bewoners hebben we praktische oplossingen ontworpen. Hiermee wordt overlast beperkt en worden de risico’s voor kwetsbare gebouwen in infrastructuur beheerst. Met de gemeente hebben we dit vastgelegd in het grondwaterbeleid, en meegegeven als randvoorwaarden voor succesvolle ontwerpen in de openbare ruimte. Bij vele wijken, zoals bijvoorbeeld bij de karakteristieke Van Ostadewoningen is zo de verzakking van panden, grondwateroverlast en regenwateroverlast tegengegaan.

Onze aanpak

We hebben voor Den Haag het stedelijk grondwatermeetnet in beheer en een gedetailleerd grondwatermodel ontwikkeld. In de Urban Water Planner combineren we deze informatie met de andere vraagstukken bijvoorbeeld rondom klimaatadaptatie, de energietransitie en vergroening. In nauwe samenwerking met bewoners en projectleiders voeren we onderzoek uit naar overlast, en werken we ontwerpen uit om de grondwaterstanden te beheersen, bijvoorbeeld met drainage-infiltratie en goede monitoring.

Van inzicht naar praktisch beleid

Met het inzicht in het (grond)watersysteem heeft de gemeente praktisch beleid gemaakt. Ze kan daarmee snel een goede inschatting maken bij meldingen van grondwateroverlast door bewoners. Dit helpt de gemeente om een goede invulling te geven aan haar grondwaterzorgplicht. Bij ingrepen in de openbare ruimte, zoals bijvoorbeeld het vervangen van lekke riolering, het aanleggen van kelders, kademuren en klimaatadaptatie maatregelen weet de gemeente aan de voorkant van projecten welke grondwatereffecten te verwachten zijn. Hiermee worden tijdig en efficiënt maatregelen genomen en overlast voorkomen.

Veel verschillende (grond)watersystemen

De gemeente Den Haag strekt zich uit van de duinen tot aan de polder. Daardoor zijn er verschillende (grond)watersystemen, dit vraagt telkens om maatwerk, passend in het vaak hoog-stedelijke gebied. We helpen Den Haag in te spelen op de toekomst, met alle relevant factoren in de omgeving zoals de zeespiegelstijging en het de stopzetting van de industriële grondwateronttrekking door DSM in Delft, met een enorme impact op het diepe grondwater in de hele regio.

Resultaat

Grondwaterbeleid vastgelegd in het GRP, ontwerpen voor grondwatermaatregelen, beheerste werken in de openbare ruimte en risicobeheersing bij bemalingen in bijvoorbeeld Bezuidenhout, kansen- en risicokaarten voor grondwateroverlast, communicatie websites en bijeenkomsten met bewoners, handelingsperspectief en handvaten voor de inrichting van de ondergrond. We hebben deelgenomen aan de onafhankelijke commissie grondwateroverlast. Bewoners hebben duidelijke info gekregen over  verantwoordelijkheden en mogelijkheden om grondwateroverlast in kelders op te lossen.

Meer weten over dit project? Vraag het Maarten!
Maarten Kuiper
Principal Expert Water en Ondergrond
mkuiper@avecodebondt.nl

Dit project valt onder ons programma