icon-arrow-aveco icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Aveco de Bondt legt basis voor integrale aanpak van Drentse wateropgave

Hoe kan je op een integrale manier en met draagvlak wateroverlast beperken, anticiperen op droge periodes én beheer- en onderhoudsknelpunten aanpakken? Dat bracht Aveco de Bondt in kaart voor het waterschap Drents Overijsselse Delta. Ontdek hoe we in de verkenningsfase als trekker van het projectteam fungeerden en het omgevingsmanagement invulden.

De aanleiding: overschrijding van wateroverlast-normen

In Nederland gelden Europese normen voor wateroverlast. Periodiek moeten waterschappen toetsen of hun gebieden hier nog aan voldoen. Uit de NBW-toetsing bleek dat de drie Drentse gebieden Ruiner Aa, Boerenveensche Plassen en Domeinweg niet overal voldoen. Naast wateroverlast kennen de gebieden ook een droogte-opgave en door hun ‘na-oorlogse’ inrichting de nodige beheer- en onderhoudsknelpunten.

De opdracht: op zoek naar draagvlak en kansen

Ga je aan de slag met wateropgaven? Dan is het handig om ook in één keer achterstallig beheer mee te nemen en knelpunten in de gebieden aan te pakken. Met dat uitgangspunt zijn we in gesprek gegaan met beheermedewerkers van het waterschap, grondeigenaren in de deelgebieden en andere stakeholders. Onze taak was om de wateropgave te toetsen aan de praktijkervaringen, het draagvlak voor maatregelen in kaart te brengen en goede ideeën voor win-winsituaties op te halen.

De aanpak: projectteam en keukentafelgesprekken

Medio 2020 zijn wij bij het waterschap aan de slag gegaan. Dat deden we in een nieuw projectteam binnen de afdeling Integrale Water Projecten. We hebben eerst de samenwerking binnen dit team opgezet. Door de coronamaatregelen startte de samenwerking online, maar gelukkig konden we in het voorjaar, de zomer en het najaar van 2021 wel ‘live’ om tafel met de grondeigenaren in de drie deelgebieden. We voerden in onze rol als omgevingsmanager keukentafelgesprekken met onder meer agrariërs, particulieren, Staatsbosbeheer, Drents Landschap, Provincie Drenthe/Prolander en gemeenten. Samen keken we naar de plannen in het gebied.

Het resultaat: mogelijke oplossingen en voorkeursalternatieven

De input vanuit de gebieden hebben we samen met het team van het waterschap uitgewerkt tot mogelijke oplossingen. Hierbij is gekeken naar veel verschillende invalshoeken, zoals hydrologie, ecologie, beheer & onderhoud, omgeving, samenwerking met derden en kosten. Iedere oplossing heeft z’n voor- en nadelen en voor ieder gebied is dan ook een ‘voorkeursalternatief’ geformuleerd. Deze voorkeursalternatieven zijn voorgelegd aan het Dagelijks Bestuur (DB) van het waterschap, waarmee tegelijkertijd krediet is aangevraagd voor de verdere uitwerking door een ingenieursbureau en de realisatie door een aannemer.

De planning: zo gaat het verder na de verkenningsfase

● Voor de Ruiner Aa is in september 2021 het DB-besluit genomen.
● Voor Boerenveensche Plassen is in december 2021 het DB-besluit genomen.
● Voor Domeinweg wordt het DB-besluit in april 2022 verwacht, als opmaat voor de planuitwerking- en realisatiefase.
De verwachting is dat over een jaar de eerste schop in de grond gaat.

Foto bezoek.jpg

Onze ervaringen (1): met beide benen op Drentse bodem

Via de keukentafelgesprekken en bezoeken aan de deelgebieden stapten we voor even met onze laarzen de Drentse waterwereld in. En dat was een prachtige reis. We leerden veel over het gebied en hoorden hoe het ondiepe keileem in de grond ervoor zorgt dat er snel wateroverlast ontstaat in natte periodes. We zagen plekken waar de tijd soms even stil lijkt te staan en de plekken waar het leven van stad en platteland samenkomen. We zagen de soms conflicterende belangen tussen agrariërs, natuurliefhebbers en de landelijke normen waar het waterschap aan moet voldoen. Met uitleg, optimalisatie in wat wél kan en een luisterend oor hebben we de mogelijkheden die er zijn in de verkenningsfase in beeld gebracht.

Onze ervaringen (2): verbindende schakel binnen het waterschap

Als teamtrekker verbonden we juist binnen het waterschap de verschillende disciplines met elkaar. We zochten naar gedeelde belangen en combineerden ze met uitkomsten van het omgevingsproces. We voelden ons welkom bij het waterschap en wisten met waardering voor elkaars belang het gesprek met elkaar te voeren. In onze rollen waren we de spin in het web die op alle lagen contact heeft: in het gebied, met de medewerkers van het waterschap, met de buitendienst, met programmateams en de verantwoordelijk bestuurder. Rollen die we graag ook voor andere waterschappen invullen!

Contactpersoon
Wieke Wisselink
Projectmanager
wwisselink@avecodebondt.nl