icon-arrow-aveco icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Duurzaam woongebied E-Veld Terheijden

In het noorden van Terheijden liggen de voetbalvelden van SV Terheijden. In verband met de aanleg van een nieuw kunstgrasveld is Veld E als trainingsveld niet meer als zodanig in gebruik. De gemeente Drimmelen heeft de ambitie om op dit terrein van ongeveer 1,8 hectare de meest duurzame woonwijk van de gemeente te ontwikkelen. Wij zijn door de gemeente gevraagd om aan het principe van ‘inbreiding’ invulling te geven door op het voormalige voetbalveld 53 duurzame woningen in een hoogwaardige openbare ruimte te ontwikkelen. Wij hebben een stedenbouwkundig plan opgesteld passend bij het dorpse karakter van Terheijden én passend als overgang naar het buitengebied. Tevens hebben wij een inrichtingsplan opgesteld met veel ruimte voor groen en water en een bestemmingsplan om het woongebied planologisch mogelijk te maken. Het bestemmingsplan is in juni 2021 vastgesteld.

OPDRACHTGEVER
Gemeente Drimmelen
FASE
Afgerond in juni 2021
LOCATIE
E-Veld te Terheijden
PRODUCTEN
Stedenbouwkundig plan, Inrichtingsplan, Bestemmingsplan
duurzaam woongebied E veld.jpg
Verkavelingsplan

Stedenbouwkundig plan

Het stedenbouwkundig plan heeft een ruime en open verkavelingsopzet met veel ruimte voor groen, water, diverse woningtypologieën en een lage bebouwingsdichtheid. De ruimtelijke hoofdopzet bestaat uit bebouwingsclusters die in een losse setting in het groen gesitueerd zijn.

Deze open en ruime verkavelingsopzet biedt kansen ten aanzien van klimaatadaptatie, levensloopbestendigheid, hittestress en gezondheid en vormt door het groene karakter een goede overgang naar het buitengebied.

In het stedenbouwkundig plan zijn circa 53 woningen opgenomen, opgedeeld in 5 verschillende bebouwingsclusters. Het betreft aaneengebouwde en rug-aan-rug woningen met een hoogte van 2 bouwlagen met kap, een appartementengebouw in 4 bouwlagen met een (half-)verdiepte parkeerkelder en een cluster met tiny houses.

Inrichtingsplan

De gemeente Drimmelen hecht waarde aan een groene en gezonde leefomgeving. Het openbare groen in de wijk is voor gezamenlijk gebruik en is een verlengstuk van de privétuin. Dit stimuleert sociale verbindingen.

De groene ruimte centraal in het plangebied sluit aan op het bestaande speelveld ten oosten ervan. Het openbaar groen vormt een belangrijke bijdrage in het kader van waterhuishouding en fungeert tevens als ontmoetingsplek voor bewoners. Waardevolle bestaande groenstructuren worden zoveel mogelijk ingepast en de inrichting van de openbare ruimte wordt duurzaam en natuurinclusief vormgegeven.

In het plangebied is voldoende ruimte ter realisatie van waterberging in de vorm van open water en wadi’s. Het water wordt bovengronds afgekoppeld.

E-Veld - inrichtingsplan.jpg
inrichtingsplan

Beeldkwaliteit

De hoofdoriëntatie van de woningen wordt gevormd door de voorgevels met een representatieve uitstraling. Het appartementengebouw krijgt een alzijdige uitstraling. De kopgevels, grenzende aan de openbare ruimte worden eveneens representatief vormgegeven. De positionering van entrees, het toepassen van overhoekse ramen, erkers en een verbijzondering in de kap kunnen ingezet worden om dit te bewerkstelligen.

Algemeen uitgangspunt voor de uitwerking van alle bouwmassa’s is dat er sprake is van een bijzondere architectuur waarbij duurzaamheidsaspecten en natuurinclusieve maatregelen ook zichtbaar zijn in de uitwerking van de bouwmassa’s (bijvoorbeeld in de architectuur en/of materiaalgebruik).

De erfafscheidingen grenzende aan de openbare ruimte worden zorgvuldig en bovenal natuurinclusief vormgegeven. Uitgangspunt is dat de erfafscheidingen uit inheemse beplanting bestaat (bijvoorbeeld door het toepassen van verschillende soorten heesters).

Bestemmingsplan

Het bestemmingsplan biedt ruimte aan een precieze invulling, massa, uitstraling en definitieve plek van de woongebouwen. Daarnaast wordt de haalbaarheid van het plan aangetoond.

 

E-Veld-Bestemmingsplan.jpg
Bestemmingsplan

Expertise in gebiedsontwikkeling

Aveco de Bondt ondersteunt overheden, projectontwikkelaars en aannemers bij de ontwikkeling en realisatie van projecten in zowel landelijk als stedelijk gebied. We verzorgen bijvoorbeeld de participatie, geven juridisch en planologisch advies, ontwerpen de landschappelijke inpassing, voeren quickscans uit en begeleiden of vervaardigen de (civiel)technische uitwerking. Hierin betrekken we regelmatig ook specialisten van andere disciplines binnen Aveco de Bondt. 

Bekijk de diensten die vallen onder dit project:

MEER WETEN OVER DIT PROJECT? VRAAG HET TOBY!
Toby van Baast
Adviseur Ruimtelijke Ordening
tvbaast@avecodebondt.nl

Dit project valt onder ons programma