icon-arrow-aveco icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-instagram icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Inventarisatie bodemkwaliteit bij aanleg glasvezel

Bij aanleg van een glasvezelnetwerk, vinden werkzaamheden in de grond plaats. Voordat grondwerkzaamheden kunnen worden uitgevoerd, moet er een inventarisatie worden gemaakt van de bodemkwaliteit. Doel hiervan is na te gaan of er sprake is van bodemverontreiniging en welke arbeidshygiënische maatregelen noodzakelijk zijn.

Opdrachtgever
VolkerWessels Telecom – Fiber to the Home (FttH)
Status project
Afgerond

Rol Aveco de Bondt

Bij ernstige bodemverontreiniging zijn vaak langere procedures in het kader van de Wet bodembescherming aan de orde. Er moeten sanerende maatregelen worden genomen, waaronder arbeidshygiënische maatregelen (behorende bij de T-/F-klasse). Ook in geval van een licht verontreinigde bodem, is het soms noodzakelijk deze arbeidshygiënische maatregelen te treffen. In opdracht van VolkerWessels Telecom heeft Aveco de Bondt de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

Fase 1: Digitale inventarisatie

In een eerste fase van de inventarisatie zijn gegevens verzameld van de digitale bronnen die door verschillende overheden zijn ontwikkeld. Dit zijn met name de gegevensbronnen van de bevoegde gezagen Wet bodembescherming (overzicht gevallen van ernstige bodemverontreiniging) en van gemeenten (overzicht van alle binnen een gemeente uitgevoerde (bodem)onderzoeken). Verwerking met GIS heeft hierin een belangrijke rol gespeeld. De gegevens van de bevoegde gezagen Wbb zijn vrij uniform. De gemeenten maken echter gebruik van zeer uitlopende systemen. Daarbij is gebleken dat in de basisgegevens van de gemeenten in het algemeen een interpretatieslag moet worden uitgevoerd, waardoor in de eerste fase meestal nog geen volledig en duidelijk beeld van de bodemkwaliteit van het gehele gebied is verkregen.

Fase 2: Dossieronderzoek en bodemonderzoek

Voor die locaties waar de bodemkwaliteit niet volledig of onduidelijk is, hebben we een dossieronderzoek uitgevoerd. Als na het dossieronderzoek de bodemkwaliteit nog steeds onvolledig of onduidelijk was, hebben wij in enkele gevallen geadviseerd een bodemonderzoek uit te voeren. Een dergelijk bodemonderzoek is uitgevoerd, ter plaatse van het aan te leggen tracé, op basis van NEN-normen en CROW307.

Resultaat

De volledige rapportage van de inventarisatie bodemkwaliteit is in diverse gevallen gevalideerd door een veiligheidskundige en heeft daarmee de invulling gevormd van de bodemparagraaf in het V&G-plan ontwerpfase.

De opdrachtgever heeft met de resultaten van fase 1 de mogelijkheid om aanpassingen in het aanlegtracé door te voeren. Dit kan bijvoorbeeld aan de orde zijn waar het aanlegtracé geprojecteerd bleek door een geval van ernstige bodemverontreiniging. Hiermee kunnen extra kosten worden beperkt.

Contactpersoon
Pieter Verschragen
Adviseur ruimte en milieu
pverschragen@avecodebondt.nl