icon-arrow-aveco icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Waterbergingsmaatregelen Arnhem-Noord

Tussen Waterschap Rijn en IJssel en de gemeente Arnhem is een waterbergingsovereenkomst gesloten. Aveco de Bondt heeft de belangrijkste knelpunten bekeken en een projectvoorstel gemaakt om deze knelpunten op te lossen. De knelpunten betroffen o.a. te kleine duikers, slecht toegankelijke onderhoudspaden en dicht geslibde watergangen.

Opdrachtgever
Waterschap Rijn en IJssel
Status
Gereed

Voorbereiding

Bij de uitvoering van projecten in een binnenstedelijke omgeving zijn altijd onvoorziene zaken te verwachten. Een goede voorbereiding is dan ook erg belangrijk. Op basis van vooronderzoeken bleken een aantal locaties verdacht te zijn. Nader onderzoek was noodzakelijk. Dit heeft geresulteerd in het vooraf saneren van een locatie en op een andere locatie is verontreinigd slib afgevoerd. Daarnaast is er rekening gehouden met Niet Gesprongen Explosieven en de aanwezige flora en fauna.

Rol Aveco de Bondt

In het project is Aveco de Bondt van de initiatieffase tot en met de oplevering betrokken geweest. Als eerste zijn de knelpunten uitgewerkt tot een SO met bijbehorende kostenraming. Op basis hiervan heeft op bestuurlijk niveau de besluitvorming plaats gevonden. Aveco de Bondt heeft vervolgens het ontwerp uitgewerkt tot een VO en DO. De werkzaamheden bestonden o.a. uit:

  • Projectleiding, begeleiding div. onderzoeken ( K&L, sanering).
  • Afstemmingstakeholders (o.a. waterschap, gemeente, aanwonende en Nutsbedrijven).
  • Opstellen SO met bijbehorende budgetraming en plan van aanpak in overleg met betrokkenen en belanghebbenden.
  • Opstellen DO.
  • Uitvoering van milieukundige onderzoeken van bodem en waterbodems.
  • Opstellen bemalingsadvies.
  • Uitwerken van DO tot bestekstekeningen en het opstellen van een RAW-bestek.
  • Opstellen saneringsplan, milieukundige begeleiding (MKB’er), keuringen en milieukundige afhandeling.
  • Aanbesteden van de werkzaamheden namens Waterschap Rijn en IJssel.
  • Directie & Toezicht volgens UAV.
Contactpersoon
Marijn Stadhouder
projectmanager
mstadhouder@avecodebondt.nl

Dit project valt onder ons programma