icon-arrow-aveco icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Stadsblokken Meinerswijk: Vertoeven in Europa’s grootste stadspark

Stadsblokken Meinerswijk wordt het grootste uiterwaardenpark van Europa: 600 voetbalvelden groot. Een klein deel van dit enorme natuur- en recreatiegebied wordt bebouwd. Opdrachtgever is Kondor Wessels Projecten (KWP). Veel diensten van Aveco de Bondt werkten samen in dit integrale project.

Opdrachtgever
KondorWessels Projecten
Status
lopend

Berny Kok - Projectmanagement

Er zat tijdsdruk op het project en de opdrachtgever wilde het nadrukkelijk binnen de afspraken uitvoeren en zogenaamd ’Raad van State proof’ uitgewerkt zien. Ik speelde een verbindende rol tussen alle benodigde interne en externe disciplines, projectteam en stakeholders.

Christine Wortmann - Duurzaamheid

Voor deze ontwikkeling is een inspirerende visie en concrete aanpak voor duurzaamheid geformuleerd. Om duurzame ambities concreet te maken, gebruikten we ons levenskwaliteit-model in combinatie met GIS-analyses en onze database van maatregelen. Dit leidde tot 4 speerpunten voor dit project: klimaat en energie, natuur, mobiliteit en recreatie.

Dennis Stevelink - Leefomgeving

Bij de steenfabriek Meinerswijk is woningbouw voorzien. De oude fabriek ligt in de uiterwaarde. Om bij hoog water droge voeten te houden, wordt het terrein van de fabriek opgehoogd en een hoogwatergeul ten zuiden van het terrein gegraven voor verlaging van de waterstand. Er wordt gegraven in een mogelijk met oorlogstuig belaste, plaatselijk verontreinigde bodem. Ik onderzocht de milieuhygiënische kwaliteit. We proberen gronden en materialen zoveel mogelijk her te gebruiken.

John Doensen - Bouw

Bebouwing in dit ontwikkelgebied en in het bijzonder op het Meinerseiland, kan alleen op een stevige fundering van staal of palen, afhankelijk van de ondergrond. Gronden uit de hoogwatergeul kunnen we hergebruiken, maar moeten daarvoor goed verdicht worden. Daarbij komt de expertise van een constructeur van pas. Het gebied is uitgestrekt en informatie over de bouwgrond komt fragmentarisch vrij. Aan ons de uitdaging om de gegevens zo te ontsluiten dat we goed zicht hebben op de grondsamenstelling en draagkracht om op de juiste plek de juiste maatregelen te nemen en bebouwing plus wegennet mogelijk te maken. Goede samenwerking met andere diensten is vereist, korte lijnen zijn dan prettig.

Paula van der Horst en Waldo Bont - Leefomgeving

Wij zijn betrokken als akoestisch adviseurs. In dit plan komen woningen die geluidsgevoelig zijn en zijn er elementen die geluid veroorzaken. Een intensief proces samen met de gemeente en de ontwikkelaar resulteerde in een set van akoestische rapporten bij het bestemmingsplan, waarin alle belangen en gevoeligheden een plek kregen.

Thijs Visser en Niek Evers - Water

De watertoets en het waterdeel van de MER-rapportage zijn uitgevoerd. Voor de waterbeheerder valt Meinerswijk in de buitencategorie, omdat er ’buitendijks’ wordt gebouwd. Dit betekent dat er eigenlijk geen waternormen zijn waaraan getoetst moet worden. Toch wil de gemeente de nieuwe bewoners een plek bieden waar ze veilig kunnen wonen.

Martijn Dijkman - Infra

Een ontwikkeling in de uiterwaarden is niet alledaags. We maakten in samenwerking het advies en ontwerp voor de Waterwetvergunning en de Ontgrondingsvergunning. Het schetsontwerp zetten we om naar een 3D-model, dat de basis vormde voor al het tekenwerk. Daarnaast analyseerden we de verkeersintensiteiten en stelde varianten voor om de ontsluiting van Meinerswijk te verbeteren.

Contactpersoon
Berny Kok
Projectmanager
bkok@avecodebondt.nl

Dit project valt onder ons programma