icon-arrow-aveco icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Vaststelling normenkaart en aandachtspunten wateroverlast

Waterschappen moeten periodiek toetsen of ze voldoen aan de zorgplicht voor hun watersysteem. In 2019 en 2020 heeft deze NBW-toetsing voor waterschap Vechtstromen plaatsgevonden met een nieuwe normenkaart. Aveco de Bondt begeleidde de bestuurlijke vaststelling van deze normenkaart en deed verdiepend onderzoek naar de aandachtspunten die uit de toetsing kwamen.

Opdrachtgever
Waterschap Vechtstromen
Diensten
Project- en Procesmanagement, Landelijk Gebied
Status
Afgerond
Projectcategorieën
Ruimtelijke ontwikkeling

Over de NBW-toetsing voor waterschappen

We hebben in Nederland steeds vaker te maken met extreme weersomstandigheden. Waterschappen werken er hard aan om te zorgen dat onze watersystemen daar nu én in de toekomst tegen bestand zijn. De provinciale normering wateroverlast is daarbij de basis. Daarin zijn normen vastgelegd voor wateroverlast door overstroming vanuit oppervlaktewater.

De normering bakent de zorgplicht van waterschappen af en geeft helderheid over wat grondeigenaren, burgers en andere belanghebbenden mogen verwachten van het waterschap. In hoeverre moet het waterschap hen beschermen tegen wateroverlast, wat zijn de restrisico’s en wat is ieders eigen verantwoordelijkheid? Met een NBW-toetsing controleren waterschappen in welke mate ze voldoen aan de provinciale normen. Het niet voldoen aan de zorgplicht kan leiden tot aansprakelijkheid van het waterschap.

Vaststellen van de nieuwe normenkaart voor waterschap Vechtstromen

In 2019 en 2020 heeft de NBW-toetsing bij het waterschap Vechtstromen plaatsgevonden met een nieuwe normenkaart. Deze normenkaart was nog niet bestuurlijk vastgesteld. Aveco de Bondt was al betrokken bij de NBW-toetsing en kreeg de opdracht om ook het proces te begeleiden om de nieuwe normenkaart vast te stellen. Het ging daarbij zowel om het bestuurlijke traject als het betrekken van de stakeholders in het landelijk gebied.

Zo betrokken we stakeholders bij de nieuwe normenkaart

  • Stap 1: In verschillende digitale sessies zijn gemeenten, provincie en overige partijen bijgepraat over de normenkaart.
  • Stap 2: We informeerden burgers via digitale bijeenkomsten, een website en een film over de nieuwe normenkaart.
  • Stap 3: We organiseerden fysieke bijeenkomsten waarin we één-op-één in gesprek gingen met burgers en andere geïnteresseerden.
  • Stap 4: We behandelden de ingediende zienswijzen, waarna de nieuwe normenkaart is vastgesteld. Die maakt nu deel uit van de herziening van het waterbeheerprogramma.

Verdiepend onderzoek: zijn aandachtspunten ook knelpunten?

De NBW-toetsing uit 2019 en 2020 leverde ook een aandachtspuntenkaart op. Dat is een kaart met plekken waar de kans op wateroverlast groter is dan de norm. Niet elk aandachtspunt is per definitie ook een knelpunt. Om dat te bepalen is kennis uit de praktijk onmisbaar. Gebiedsbeheerders hebben veel inzicht in het systeemfunctioneren en aandachtspunten tijdens natte omstandigheden. Hetzelfde geldt voor grondeigenaren: ook zij beschikken over inzicht in specifieke lokale omstandigheden op hun percelen. Bij het beantwoorden van de vraag welke aandachtspunten een knelpunt zijn, wordt daarom niet alleen gekoerst op modelinformatie maar is ook praktijkinformatie meegenomen.

Zo pakten we de verkenning van aandachtspunten aan

  • Stap 1: Beschouwen van de aandachtspunten uit de NBW-toetsing. Er is ingezoomd op het aandachtspunt en een beschrijving opgesteld van de locatie, de geldende norm en de mogelijke oorzaken.
  • Stap 2: Verifiëren van aandachtspunten bij gebiedsbeheerders, hydrologen en systeemkenners. In verschillende werksessies keken we per deelgebied of deze deskundigen de aandachtspunten herkenden. Ook bespraken we of de omvang van de wateroverlast in de praktijk overeenkomt met de modelberekeningen.
  • Stap 3: Per aandachtspunt spraken we met de gebiedsbeheerder en systeemkenner over mogelijke oorzaken. Hoe komt het dat op deze plek de kans op wateroverlast groter is dan de norm? Vervolgens dachten we samen na over mogelijke oplossingen, welke oplossing de voorkeur heeft en welke prioritering hierbij hoort.
  • Stap 4: Samen met een kostenexpert van het waterschap maakten we per knelpunt een globale kostenraming van de voorkeursoplossing en/of -aanpak.

Het resultaat: een rapport dat helpt bij programmatische keuzes

Aveco de Bondt leverde een rapport op met detaillering, prioritering en verwachte kosten van de aandachtspunten en/of knelpunten én aanbevelingen over het vervolgtraject. “Met het rapport hebben wij niet alleen inzicht in alle aandachtspunten en knelpunten in ons beheergebied, maar ook in de acties die noodzakelijk zijn in het vervolgproces. Dit helpt ons als waterschap om (programmatisch) keuzes te maken in het opstarten van verbeterprojecten. De prioritering helpt bij het bepalen van de volgorde van werkzaamheden die hieruit voortvloeien”, zegt Brigit Tijkotte, opdrachtgever namens waterschap Vechtstromen.

Meer weten over dit project? Vraag het Bart!
Bart Oude Groote Beverborg
Senior Projectmanager
bogbeverborg@avecodebondt.nl