icon-arrow-aveco icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Waterkwaliteitsspoor Rheden

In Velp liggen een aantal watergangen waarop elke zomer een kroosdek wordt gevormd. Door deze krooslaag wordt het leven onder water verstoord en vindt er geen uitwisseling plaats met zuurstof uit de lucht. De dikke sliblaag levert uitstoot van fosfaat op. Door het ontbreken van sturingsmogelijkheden in het watersysteem en de aanwezigheid van permanent ‘verdronken’ duikers is het doorspoelen van kroos niet mogelijk.  

Opdrachtgever:
Waterschap Rijn en Ijssel
Status:
Gereed
Diensten:
Ontwerp GWW, Contracteren en aanbesteden, Bodem en ondergrond, Stedelijk water en riolering, Oppervlaktewater

Waar er bijna geen verschil meer te zien was tussen de berm en het water, is het water na het verwijderen van het slib en het aanbrengen van stuwvoorzieningen nu weer kraakhelder en vol leven. Door de uitvoering van diverse maatregelen is de waterkwaliteit in het stedelijk gebied van Velp duidelijk verbeterd en de belevingswaarde van het stedelijk water verhoogd. Het pakket van maatregelen bestond uit het baggeren van diverse watergangen, het verbeteren van de doorstroming en het mogelijk maken van sturing in het watersysteem, door het aanpassen (regelbaar maken) van diverse kunstwerken.

Projectplan Waterwet

Gemeente Rheden en Waterschap Rijn en IJssel hebben op 6 april 2011 het “Afvalwaterakkoord Rheden” getekend. In deze overeenkomst is o.a. vastgelegd dat het waterschap zorgt voor de uitvoering van watersysteemmaatregelen in het kader van het Waterkwaliteitsspoor in het stedelijk gebied Velp. Aveco de Bondt heeft de gewenste maatregelen onderzocht en uitgewerkt tot een uitvoerbaar ontwerp.

Onderzoeken

Bij werken in stedelijk gebied zijn altijd onvoorziene zaken te verwachten, waardoor een goede voorbereiden erg belangrijk is. Op basis van vooronderzoeken bleken een aantal locaties verdacht op de mogelijke aanwezigheid van Niet gesprongen Explosieven. De verdachte locaties zijn daarom vooraf onderzocht en vrijgegeven door NGE-specialisten, zodat er veilig gebaggerd kon worden. Daarnaast moest er rekening worden gehouden met verontreinigde baggerspecie, maar ook met de aanwezigheid van exoten in het water en Japanse Duizendknoop op de oevers.

Rol Aveco de Bondt

Aveco de Bondt is vanaf de initiatieffase tot met de oplevering betrokken geweest. De oplossingen van de knelpunten zijn uitgewerkt tot een SO met bijbehorende kostenraming op basis waarvan op bestuurlijk niveau besluitvorming heeft plaatsgevonden. Vervolgens zijn de maatregelen uitgewerkt in een integraal ontwerp met noodzakelijke onderzoeken, het vervaardigen van een RAW-bestek, aanbesteden van de werkzaamheden en directievoering. De civieltechnische voorbereiding bestond o.a. uit:

  • Projectleiding , begeleiding diverse onderzoeken (Niet Gesprongen Explosieven, Kabels & Leidingen, Flora & Fauna)
  • Afstemming met stakeholders (o.a. waterschap, gemeente en omwonenden)
  • Opstellen van SO en plan van aanpak in overleg met  betrokkenen en belanghebbenden
  • Uitwerken van  SO tot bestekstekeningen en het opstellen van een RAW-bestek
  • Aanbesteden van de werkzaamheden
  • Directie UAV, incl. dagelijks toezicht
Contactpersoon
Marijn Stadhouder
Projectmanager
mstadhouder@avecodebondt.nl