icon-arrow-aveco icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Ruimte voor de Rivier IJsseldelta

Het project IJsseldelta maakt deel uit van het landelijke programma Ruimte voor de Rivier wat als doel heeft om het Nederlandse rivierengebied beter te beschermen tegen overstromingen. Bij hoogwater op de IJssel bestaat overstromingsgevaar voor Zwolle, Kampen en het achterland. Om de waterveiligheid in dit gebied ook in de toekomst te kunnen blijven borgen is het nodig om de IJssel meer ruimte te geven.

Opdrachtgever
Isala Delta
Status
Lopend

Dit project voorziet in diverse maatregelen om de toekomstige waterveiligheid in de regio Kampen-Zwolle te garanderen zoals:

  • Het verlagen van het zomerbed van de IJssel, waarbij de rivier over een lengte van zeveneneenhalve kilometer wordt verdiept;
  • Ter compensatie van het verlagen van waterstanden door het verdiepen van de IJssel worden natte natuurwaarden in kwaliteit verbeterd in de uiterwaarden Scherenwelle, Koppelerwaard en Zalkerbosch.
  • De aanleg van een nieuwe zijtak van de IJssel, de hoogwatergeul ‘het Reevediep’. Gelijktijdig wordt hiermee de ruimtelijke kwaliteit van de omgeving verbeterd. In het Reevediep realiseren we driehonderd hectare nieuwe deltanatuur. Er komen nieuwe wandel-, struin- en fietspaden en er wordt een nieuwe vaargeul voor de recreatievaart aangelegd. Hier worden tevens een inlaatwerk, een recreatieschutsluis, een brug en het Reevesluiscomplex aangelegd.

Ecologische coördinatie

Aveco de Bondt is sinds de aanbestedingsfase bij het project betrokken en voerde tussen 2014 en 2018, in opdracht van Isala Delta (combinatie Boskalis en Van Hattum en Blankevoort), de volledige ecologische coördinatie uit. Deze coördinatie omvatte een breed takenpakket waaronder:

  • Het aanpassen van de vergunningen in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998;
  • De ontheffing Flora- en Faunawet en het daarbij opstellen van de ecologische werkplannen.
  • Uitvoering van de ecologische begeleiding van de werkzaamheden buiten.

 

Door de gedegen ecologische coördinatie bij dit project (dankzij een intensieve samenwerking met het projectteam, de uitvoering en de begeleiding in het veld), kon de ecoloog eventuele risico’s op het gebied van ecologie in beeld te brengen. Hierbij creëerden en benutten we kansen en mogelijkheden om het werkproces optimaal te laten verlopen. Gelijktijdig wordt een zorgvuldige invulling en meerwaarde gegeven aan de ecologische situatie ter plaatse van de projectlocatie IJsseldelta.

Omgevingsmanagement

Ook omgevingsmanagement heeft kunnen rekenen op de ondersteuning van de kennis en expertise van Aveco de Bondt. Om draagvlak te creëren voor de werkzaamheden is er doorlopend contact met de natuurverenigingen in de omgeving Kampen geweest. We hebben ecologische werkplannen opgesteld en goed laten keuren door bevoegde gezagen. Hierbij is veelvuldig contact geweest met het Ministerie van Economische Zaken en de provincies Overijssel en Flevoland. Aveco de Bondt is tevens ingeschakeld om de voorwaarden uit diverse vergunningen in de projectorganisatie te verspreiden en over te dragen aan de verschillende disciplines.

Procesmanagement en Systems Engineering

Een Systems Engineer van Aveco de Bondt begeleidt de koepel, ontwerp- en realisatiedisciplines in het verificatieproces en biedt procesmatige ondersteuning. De Systems Engineer zorgt ervoor dat de koepel, ontwerp- en realisatiedisciplines tijdig aan het werk gaan met de juiste eisen, en dat deze worden geverifieerd. We leveren ondersteuning in het proces van overdracht van ontwerp naar realisatie. In dit proces worden nog openstaande eisen overgedragen naar realisatie, en wordt de discipline begeleid in het opstellen van keuringen. De diverse teams worden begeleid in het tijdig en goed afronden van werkpakketten. Tevens worden er eisen- en systeemanalyses uitgevoerd en worden er managementplannen geschreven. Ook is er ondersteuning geboden bij het implementeren van digitale keuringssystemen voor de realisatiediscipline Civiel.

Ontwerp wegen en waterhuishouding

Aveco de Bondt ondersteunde ook op het gebied van wegen en waterhuishouding. We stelden ontwerpen op voor de nieuwe wegen, fiets- en wandelpaden in het projectgebied. Daarnaast verzorgen we de ontwerpen van de aansluitingen van de nieuwe wegen en paden op het bestaande onderliggende wegennet. Ook voor tijdelijke faseringen zijn de wegontwerpers ingevlogen. De senior adviseurs Water zijn verantwoordelijk voor het ontwerp van de tijdelijke waterhuishouding en maken de waterhuishoudingsplannen.

Kwaliteit en veiligheid

De functies 'hoofd Veiligheid & Gezondheid' en 'kwaliteitscoördinator' van IsalaDelta worden ingevuld door Aveco de Bondt. De kwaliteitscoördinator is verantwoordelijk voor het kwaliteitsmanagement in het project. Hij bewaakt Kritische Prestatie Indicatoren. Deze geven een afspiegeling van het functioneren van de projectorganisatie op diverse gebieden, zoals draagvlak van de omgeving, VTW’s, planning, kwaliteit en veiligheid. Voor het monitoren van de veiligheid worden werkplekinspecties en veiligheidsaudits uitgevoerd en adviezen gegeven ter voorkoming van ongewenste gebeurtenissen. Als deze zich toch voordoen, worden ze geregistreerd en geanalyseerd om gepaste maatregelen te kunnen nemen ter voorkoming van herhaling.

 

Daarnaast wordt het proces van werkpakketoverdrachten ook door deze kwaliteitscoördinator ingevuld. Dit houdt in dat eisen, ontwerpen, vergunningen, risico’s, raakvlakken et cetera beheerst worden overgedragen vanuit het ontwerpteam richting het realisatieteam. Op deze manier is het realisatieteam op de hoogte van alle relevante informatie die voor hen nodig is om het werk goed uit te voeren.

In beeld

Onze collega’s zijn ook nog gefilmd met hun werkzaamheden.

 

Peter Boldewijn:

Contactpersoon
Martijn Jansen
Systems Engineer
mjansen@avecodebondt.nl

Dit project valt onder ons programma