icon-arrow-right
HomeProjecten Ruimte voor de Rivier IJsseldelta

Ruimte voor de Rivier IJsseldelta

Kampen

Het project IJsseldelta maakt deel uit van het landelijke programma Ruimte voor de Rivier wat als doel heeft om het Nederlandse rivierengebied beter te beschermen tegen overstromingen. Bij hoogwater op de IJssel bestaat overstromingsgevaar voor Zwolle, Kampen en het achterland. Om de waterveiligheid in dit gebied ook in de toekomst te kunnen blijven borgen is het nodig om de IJssel meer ruimte te geven.

Dit project voorziet in diverse maatregelen om de toekomstige waterveiligheid in de regio Kampen-Zwolle te garanderen zoals:

  • Het verlagen van het zomerbed van de IJssel, waarbij de rivier over een lengte van zeveneneenhalve kilometer wordt verdiept;
  • Ter compensatie van het verlagen van waterstanden door het verdiepen van de IJssel worden natte natuurwaarden in kwaliteit verbeterd in de uiterwaarden Scherenwelle, Koppelerwaard en Zalkerbosch.
  • De aanleg van een nieuwe zijtak van de IJssel, de hoogwatergeul ‘het Reevediep’. Gelijktijdig wordt hiermee de ruimtelijke kwaliteit van de omgeving verbeterd. In het Reevediep realiseren we driehonderd hectare nieuwe deltanatuur. Er komen nieuwe wandel-, struin- en fietspaden en er wordt een nieuwe vaargeul voor de recreatievaart aangelegd. Hier worden tevens een inlaatwerk, een recreatieschutsluis, een brug en het Reevesluiscomplex aangelegd.

Ecologische coördinatie

Aveco de Bondt is sinds de aanbestedingsfase bij het project betrokken en voert sinds 2014, in opdracht van Isala Delta (combinatie Boskalis en Van Hattum en Blankevoort), de volledige ecologische coördinatie uit. Deze coördinatie omvat een breed takenpakket waaronder:

  • Het aanpassen van de vergunningen in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998;
  • De ontheffing Flora- en Faunawet en het daarbij opstellen van de ecologische werkplannen.
  • Uitvoering van de ecologische begeleiding van de werkzaamheden buiten.


Door de gedegen ecologische coördinatie bij dit project (dankzij een intensieve samenwerking met het projectteam, de uitvoering en de begeleiding in het veld), kan de ecoloog eventuele risico’s op het gebied van ecologie in beeld te brengen. Hierbij creëren en benutten we kansen en mogelijkheden om het werkproces optimaal te laten verlopen. Gelijktijdig wordt een zorgvuldige invulling en meerwaarde gegeven aan de ecologische situatie ter plaatse van de projectlocatie IJsseldelta.

Omgevingsmanagement

Ook omgevingsmanagement kan rekenen op de ondersteuning van de kennis en expertise van Aveco de Bondt. Om draagvlak te creëren voor de werkzaamheden is er doorlopend contact met de natuurverenigingen in de omgeving Kampen. We hebben ecologische werkplannen opgesteld en goed laten keuren door bevoegde gezagen. Hierbij is veelvuldig contact geweest met het Ministerie van Economische Zaken en de provincies Overijssel en Flevoland. Aveco de Bondt is tevens ingeschakeld om de voorwaarden uit diverse vergunningen in de projectorganisatie te verspreiden en over te dragen aan de verschillende disciplines.

Procesmanagement en Systems Engineering

Een Systems Engineer van Aveco de Bondt begeleidt de ontwerp- en realisatiedisciplines in het verificatieproces en biedt procesmatige ondersteuning. De Systems Engineer zorgt ervoor dat de ontwerp- en realisatiedisciplines tijdig aan het werk gaan met de juiste eisen, en dat deze worden geverifieerd. We leveren ondersteuning in het proces van overdracht van ontwerp naar realisatie. In dit proces worden nog openstaande eisen overgedragen naar realisatie, en wordt de discipline begeleid in het opstellen van keuringen. De ontwerpteams worden begeleid in het tijdig en goed afronden van werkpakketten. Tevens worden er eisen- en systeemanalyses uitgevoerd en worden er managementplannen geschreven.

Ontwerp wegen en waterhuishouding

Aveco de Bondt ondersteunt ook op het gebied van wegen en waterhuishouding. We stellen ontwerpen op voor de nieuwe wegen, fiets- en wandelpaden in het projectgebied. Daarnaast verzorgen we de ontwerpen van de aansluitingen van de nieuwe wegen en paden op het bestaande onderliggende wegennet. Ook voor tijdelijke faseringen zijn de wegontwerpers ingevlogen. De senior adviseurs Water zijn verantwoordelijk voor het ontwerp van de tijdelijke waterhuishouding en maken de waterhuishoudingsplannen.

Kwaliteit en veiligheid

De functies 'hoofd Veiligheid & Gezondheid' en 'kwaliteitscoördinator' van IsalaDelta worden ingevuld door Aveco de Bondt. De kwaliteitscoördinator is verantwoordelijk voor het kwaliteitsmanagement in het project. Hij bewaakt Kritische Prestatie Indicatoren. Deze geven een afspiegeling van het functioneren van de projectorganisatie op diverse gebieden, zoals draagvlak van de omgeving, VTW’s, planning, kwaliteit en veiligheid. Voor het monitoren van de veiligheid worden werkplekinspecties en veiligheidsaudits uitgevoerd en adviezen gegeven ter voorkoming van ongewenste gebeurtenissen. Als deze zich toch voordoen, worden ze geregistreerd en geanalyseerd om gepaste maatregelen te kunnen nemen ter voorkoming van herhaling.

In beeld

Onze collega’s zijn ook nog gefilmd met hun werkzaamheden.

 

Peter Boldewijn:

Contactpersonen

Sjuul Verhaegh Adviseur ecologie Neem contact op

Martijn Jansen Systems Engineer Neem contact op

Feiten & cijfers

Meer weten over dit project?

Bezoek de projectwebsite »
+